Chinatown - London

Azjaci, lśniące kacze mięso, zapach głębokiego tłuszczu, chińskie dekoracje ? Tak to zdecydowanie musi być Chinatown! To miejsce ma naprawdę...

Azjaci, lśniące kacze mięso, zapach głębokiego tłuszczu, chińskie dekoracje ? Tak to zdecydowanie musi być Chinatown! To miejsce ma naprawdę niesamowity klimat, więc nie mogło go zabraknąć w serii postów District Tour! Zdecydowanie można poczuć się tu jak w Azji!

Asians, glittering duck meat, the smell of deep oil, Chinese ornaments? Yes, this has to be Chinatown! This place has an amazing atmosphere , so it could not be missed out on my series of posts called District Tour! You can definitely feel here like in Asia!Chinatown znajduję się w samym centrum Londynu na dzielnicy Soho, niedaleko Picadilly Circus, Leicester Square, Oxford Street czy Covent Garden więc bez problemu jesteśmy w stanie tam dojechać wszystkimi środkami transportu. Najbliższa stacja metra to Leicester Square, znajdziemy tam czarną linie Northern oraz granatową Picadilly.

Chinatown is placed in the  central London on Soho, nearby Picadilly Circus, Leicester Square, Oxford Street or Covent Garden so we can easily go there by all means of transports. The closest tube station is Leicester Square, we can find there black line - Northern or navy - Picadilly.
Nie było tak jednak zawsze. Na początku istnienia chińskiej społeczności w Londynie ( XIX/XX w. ), jej dzielnica znajdowała się we wschodnim Londynie , blisko portów, do których przyplywali żeglarze z Azji. ( niektórzy ludzie w podeszłym wieku wciąż tam mieszkają, gdyż nie uznają nowego obszaru Chinatown jako właściwego ). Teraz Chinatown znajduje się na dzielnicy Soho, głównie przy  Gerrard Street, gdzie po II wojnie światowej imigranci głównie z Hong Kongu doprowadzili do szybkiego rozwoju azjatyckiej kultury oraz kuchni w Londynie.

However, it hasn't been always like this. At the really beginning of existing Chinese society in London ( XIX/XX century ), its district was placed in the eastern London, close to harbors to which Asian sailors were docking. ( some elderly people still live there as they don't recognize new area as the right one ) Now Chinatown is placed on Soho, mainly on Gerrard Street where after Second World War immigrants, in majority from Hong Kong led to quick development of  Asian culture and cuisine in London.

Chinatown najciekawiej wygląda gdy zbliża się czas chińskiego sylwestra. W tym czasię ulicę są pięknie przyzdobione chińskimi lampionami i światełkami co naprawdę dodaję uroku temu miejscu.

Chinatown looks the most interesting when the Chinese New Year's Eve's coming. During that period of time streets are beautifully ornamented in Chinese lanterns and lights which is really adding charm to that place. Znajdziemy tu pełno restauracji i to nie tylko chińskich lecz również japońskich czy koreańskich! Ale to właśnie w oknach każdej chińskiej restauracji mamy szansę zobaczyć czekające na klientów lśniące kacze mięso oraz często kucharzy przygotowujących tradycyjne azjatyskie przysmaki! Wiadomo, że niektóre są do tego stopnia autentyczne, że często bałabym się cokolwiek zjeść w niektórych miejscach, więc jeśli będziecie próbować to patrzcie na oznaczenia ze znakami jakości i higieny które często widnieją przy wejściu do danej restauracji. Należy zauważyć, że o ile restauracji w Chinatown oferują dobry klimat i orientalne jedzenie, nie są na najwyższym poziomie pod innymi względami i dość blado wypadają w porównaniu z renomowanymi lokalami.   Prócz restauracji znajdziemy tu sklepy z chińskimi artykułami spożywczymi, cukiernie, stragany a także sklepy specjalizujące się w chiśkich ziołach i lekach.

On Chinatown streets you can find lots of restaurants and not only the Chinese ones but also Japanese or Korean! But especially in every single Chinese restaurants' windows we can notice glittering ducks waiting for customers or quite often cooks preparing traditional Asian dainties! Obviously, some of them are so 'authentic' that I was sometimes afraid to eat anything. So if you are going to try, look at the hygiene quality notice which are usually hanged in the front. It is important to point out that these places might offer great atmosphere and eastern food, but are not at the best level according to other factors and can look miserable when comparing to recommended places in London. Apart from restaurants there are also shops with Chinese items, pastry shops, stalls but also Asian pharmacies specializing in herbs.

Godne polecenia restauracje w tej dzielnicy to:

1. Shibuya -110 Shaftesbury Avenue
   Jest to japońska restauracja z dobrym jakościowo suszi, wieloma japońskimi klasykami i                      niesamowitymi lodowymi deserami. 
2. Opium - 15/16 Gerrard Street
    Bardzo smaczne i ciekawie podane drinki. Inną zaletą tego miejsca jest godzina zamknięcia - 3 nad     ranem podczas weekendów, z jedzeniem serwowanym do 2:30.
3. Bashan Restaurant - 24 Romilly Street
    Przepisy na ich dania są wzięte z Rewolucjonistycznej Chińskiej Książki Kucharskiej, aby były jak     najbardziej autentyczne. Jeśli chcesz spróbować chińskiej kuchni - to właśnie tam.

Places worth to visit: 

1. Shibuya - 110 Shaftesbury Avenue
    This is a Japanese restaurant with good quality sushi, some Japanese classics and astonishing ice         desserts.
2. Opium - 15/16 Gerrard Street
    Really good and well-served cocktails. The other advantage are opening hours, until 3 a.m. during       weekends with food served to 2:30 a.m.
3. Bashan Restaurant - 24 Romilly Street
    Recipes for their dishes are taken from Revolutionary Chinese Cookbook to make it authentic. If         you want to try Chinese cuisine - this is the place.
Interesujący na temat Chinatown może być fakt, że prawdopodobnie pierwsza próba zespołu Led Zeppelin odbyła się w małej piwnicy przy Gerrard Street (główna ulica Chinatown). Warto zauważyć, że Chinatown w Londynie to jedno z wielu takich miejsc na całym świecie, takie mini kulturalne miasteczka ( mówię mini, ale znajduje się tam ponad 75 restauracji, 50 sklepów i parenaście barów i pubów ) znajdują się między innymi w Manchesterze, Los Angeles, Paryżu, czy Nowym Jorku.  

 
Interesting fact about Chinatown is that probably the first ever rehearsal of Led Zeppelin took place in small basement on Gerrard Street (which is a main street of Chinatown ). It's good to notice that Chinatown in London is one of many places like this around the world, these mini cultural towns ( I said mini, but there more than 75 restaurants, 50 shops and more than 10 bars and pubs ) are placed e.x. in Manchester, Los Angeles, Paris or New York.    

Jest to jedna z dzielnic, w której można od razu się poczuć jak w zupełnie innym miejscu. Wszystko jest tak autentyczne, od zapachu, przez dekoracje, po ludzi, że na centrum Londynu to nie wygląda. Te wszystkie wymienione rzeczy są jak żywcem przeniesione skąd pochodzą. Ornamentalne bramy przy każdym wejściu na dzielnice sprawiają, że stało się małym miasteczkiem.Szczerze mówiąc strasznie zachęciło mnie do odwiedzenia jednego z miejsc jak Japonia, Chiny, czy Korea, bo te miejsca wydają się mieć tak odmienną kulturą, że poznanie jej byłoby bardzo ciekawe.

This is one of the districts, in which you can straight away get a feeling of being somewhere else. All of it is so authentic, from the smell, through decoration, to peaople, that it does not look like a center of London. All things mentioned, are almost untouched and taken from the place they come from. Ornamented gates near every entrance to the district make it a small town. Honestly speaking, that place strongly encouraged me to visit one of the places as Japan, China or Korea , as  they have such a different culture that it would be more than interesting to learn about it.

Chinatown jest kolejnym przykladem na to, że Londyn to miasto różnorodności. Oprócz masy azjatów na Chinatown można spotkać mnóstwo turystów próbujących ich przysmaków. Czy nie jest to piękny efekt różnorodności, globalizacji kultury i chęci poznawania nowych rzeczy? :D 

Chinatown is another example that London is a city of diversity.Apart from lots of Asians on Chinatown you can see there number of tourists who are trying their cuisine. Isn't that a beautiful effect of diversity, globalization of the culture and wanting to learn about new things? :D 

You Might Also Like

0 komentarze

Popularne posty

Flickr Images